ZÁSADY PRÁCE a ETICKÉ CHOVÁNÍ
jako koučka, trenérka a konzultantka

 

 

 • Budu se vždy chovat tak, jak vyžaduje moje profese a důsledně se budu vyhýbat všemu, co by mohlo jakýmkoliv způsobem poškodit obraz koučinku, tréninku a  odborné konzultace.
 • Budu systematicky pracovat na svých vlastních způsobilostech a budu se poctivě snažit využít veškerý svůj potenciál. Nebudu podávat mylné informace o mé kvalifikaci, zkušenostech nebo výsledcích v oblasti koučinku, tréninku nebo konzultacích.
 • Při každém navazování vztahu s novým klientem/klientkou si pečlivě ověřím, že klient/ka přesně rozumí tomu, co koučink znamená a co mu může přinést. Učiním vše pro to, aby neměl/a klient/ka mylná očekávání od naší případné spolupráce.
 • Nikdy nebudu klientovi/klientce slibovat výsledky, které nejsem schopna splnit a garantovat.
 • Budu za všech okolností respektovat důvěrnost informací, které získám od svých klientů. Jedinou výjímkou jsou informace, k jejichž zveřejnění dá klient/ka výslovný souhlas (písemný) nebo pokud by tyto informace byly ze zákona povinné k nahlášení.
 • Kdykoliv budu používat jména svých klientů z důvodů referencí, vyžádám si k tomu jejich písemný souhlas.
 • Pokud zjistím, že můj klient/ka přestal/a profitovat z naší spolupráce (koučink nebo konzultace) a já nejsem schopna tuto situaci změnit, doporučím mu/jí spolupráci ukončit.
 • Nedopustím, aby došlo ke konfliktům zájmů mezi mnou a mým klientem.
 • Pokud se stane, že bude v průběhu spolupráce s klientem hrozit možnost konfliktu/střetu zájmu, klienta/ku na tuto pravděpodobnost upozorním a budeme hledat společné řešení. Vždy budu respektovat zájmy klienta.
 • Pokud bude potřeba do koučinku nebo konzultací zainteresovat třetí strany, tuto možnost s klientem/klientkou nejprve prohovořím a získám jeho/její souhlas. Budu klienta/ku včas a přesně informovat o finančních nárocích třetích stran.
 • Budu plně respektovat všechny dohody, které si s klientem/klientkou v rámci koučinku odsouhlasíme.
 • Nikdy nebudu klientovi/klientce podávat důvěrné informace týkající se třetích osob, informace zkreslující nebo informace nepravdivé nebo neověřené, které by mohly vést k dezorientaci klienta/ky.
 • Budu pracovat tak, abych respektovala ostatní profesní kolegy. Budu dbát a respektovat všechna právní ujednání a plně je dodržovat.